Studii universitare de licență

METODOLOGIA, TEMATICA ȘI CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

Sesiunea IULIE 2022

îndrumări privitoare la procesul de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București  – pentru studii universitare de licență

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București oferă patru (4) programe de studii universitare de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență socială și  Artă sacră.

Înscrierile se fac în perioada 4-15 iulie 2022, după următorul program:

 • Luni – Vineri: – între orele 09.00 – 14.00
 • Vineri, 15 iulie 2022: – între orele 09.00-18.00

 

Probele de concurs:

–  Testul de aptitudini socio-umane: marți, 19 iulie 2022, începând cu ora 08.30;

–  Dicție și aptitudini muzicale (pentru absolvenții de liceu – specializarea Teologie Pastorală): marți, 19 iulie 2022, începând cu ora 09.30;

–  Interviu Teologie dogmatică  (pentru toți candidații, exceptând specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră): joi, 21 iulie 2022, începând cu ora 08.30;

–  Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră): joi, 21 iulie 2022, începând cu ora 08.30;

– Afișarea rezultatelor26 iulie;

Toate probele se susţin în sediul facultăţii;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII – SESIUNEA IULIE 2022

– Fişa de înscriere şi Anexa; (formularul poate fi descărcat de aici)

– Diploma de bacalaureat  sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

– Certificat sau adeverință de botez (original);

– Binecuvântarea chiriarhului;

– Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Diploma de olimpic, în copie – numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

– Trei fotografii tip buletin de identitate;

–  Copie  C.I. sau B.I.;

– Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei).

Pentru înscriere,  taxa de înscriere se achită în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;

– Adeverinţă de la facultatea absolvită/în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);

– Un dosar plic – nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

– copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

– adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

– adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

* Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursuri de licenţă, sesiunea IULIE 2022, trebuie să urmeze următorii pași: click aici.

PROGRAME DE STUDII

1. Programul de studii universitare de licență: Teologie Pastorală

 • Susținerea unui interviu de aptitudini socio-umane;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale;
 • Interviu la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astel: 50% nota interviului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

 1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie va fi nota obținută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;
 2. Toți candidații, inclusiv cei licențiați, vor susține interviul la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeași tematică;
 3. Interviul de verificare a aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012.
 4. PENTRU LOCURILE CU TAXĂ pot opta doar absolvenții unei alte facultăți (cu diplomă de licență) care au urmat sau urmează o facultate la forma de finanțare BUGET.

 

2. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

 • Susținerea unui interviu de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: INTERVIU (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Notă:

 1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie, va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

 

     III. Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră

 • Susținerea unui interviu de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: DESEN
 • Tematica pentru Proba la DESEN: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune. Durata probei: 4 ore.
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:

 • Hârtie de desen – albă 50/70cm
 • Planșetă de lemn – 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 

 I. TEOLOGIE PASTORALĂ (interviu)

 1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
 2. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
 3. Sfânta Taină a Botezului.
 4. Sfânta Taină a Euharistiei.
 5. Eshatologia particulară (învățătura creștină despre moarte, judecată particulară).

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile ulterioare .

 

II. TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

 1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
 2. Cinstirea Maicii Domnului.
 3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine)

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare.

 

III. ARTĂ SACRĂ

Probă practică de examen: DESEN

Durata probei practice: 4 ore

 • Tematica pentru Proba practică de desen: studiu după natură statică: draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune (durata probei: 4 ore).
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

CIFRA DE ȘCOLARIZARE