Studii universitare de licență

METODOLOGIA, TEMATICA ȘI CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SESIUNEA IULIE 2023

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București oferă patru (4) programe de studii universitare de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență socială și  Artă sacră.

Înscrierile vor avea loc, în perioada 4 – 19 iulie 2023, după următorul program:

 • Luni – Vineri: – între orele 09.00 – 14.00

 

Probele de concurs:

–  Interviu de Aptitudini socio-umane24 iulie 2023 – conform orei și programării care se vor afișa înaintea examenului;

–  Interviu Dicție și aptitudini muzicale (pentru absolvenții de liceu – specializarea Teologie Pastorală): 25 iulie 2023 – conform orei și programării care se vor afișa înaintea examenului;

–  Interviu Teologie Dogmatică  (pentru toți candidații, exceptând specializarea  Artă Sacră): 26 iulie 2023 – conform programării care se va afișa înaintea examenului;

–  Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră): 26 iulie 2023, conform programării care se va afișa înaintea examenului;

Toate probele se susțin în sediul facultății;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII – SESIUNEA IULIE 2023

 

– Fişa de înscriere şi Anexa; (formularul poate fi descărcat de aici)

Diploma de bacalaureat  sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2023) eliberată de către instituția de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– Certificatul de naştere – în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare);

– Certificat sau adeverință de botez (original);

– Binecuvântarea chiriarhului;

– Adeverința medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– Diploma de olimpic obținută la olimpiadele naționale, în copie – numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici (Premiul I, II, III sau Mențiune la Disciplina Teologie Dogmatică / Religie Ortodoxă);

– Trei fotografii tip buletin de identitate;

–  Copie  C.I. sau B.I.;

– Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei).

Pentru înscriere,  taxa de înscriere se achită în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;

– Adeverință de la facultatea absolvită/în curs, din care să rezulte forma de finanțare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o altă facultate de stat. Sunt exceptați candidații care au absolvit/urmează o facultate privată, cu taxă);

– Un dosar plic – nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

– copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

– adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

– adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

* Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursuri de licenţă, sesiunea IULIE 2023, trebuie să urmeze următorii pași: click aici.


PROGRAME DE STUDII

1. Programul de studii universitare de licență: Teologie Pastorală

 • Susținerea interviului de aptitudini socio-umane;
 • Susținerea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale;
 • Interviu la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota interviului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

 1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie va fi nota obținută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;
 2. Toți candidații, inclusiv cei licențiați, vor susține interviul la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeași tematică;
 3. Interviul de verificare a aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de Dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012.

 

2. Programele de studii universitare de licență: Teologie Didactică și Teologie Asistenţă Socială

 • Susținerea unui Interviu de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Notă:

Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie, va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

 

3.  Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră

 • Susținerea unui interviu de Aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: Desen
 • Tematica pentru Proba la Desen: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție: creion sau cărbune. Durata probei: 4 ore.
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:

 • Hârtie de desen – albă 50/70cm
 • Planșetă de lemn – 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters


TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
 

 I. TEOLOGIE PASTORALĂ (interviu)

 1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
 2. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
 3. Sfânta Taină a Botezului.
 4. Sfânta Taină a Euharistiei.
 5. Eshatologia particulară (învățătura creștină despre moarte, judecată particulară).

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile ulterioare .

 

II. TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

 1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
 2. Cinstirea Maicii Domnului.
 3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine)

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare.

 

III. ARTĂ SACRĂ

Probă practică de examen: DESEN

Durata probei practice: 4 ore

 • Tematica pentru Proba practică de desen: studiu după natură statică: draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune (durata probei: 4 ore).
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;


CIFRA DE ȘCOLARIZARE

În curs de actualizare