Formulare / Informații

Formulare studenți

Actele de studii în original se eliberează cu aprobarea Decanului, pentru cel mult 24 de ore. Cererea se depune la secretara de an, iar eliberarea actelor de studii se va face în ziua următoare.

Descarca cerere tip

Cererea pentru eliberarea adeverinței de student/masterand/doctorand se depune la secretara de an, prin e-mail, și se eliberează în ziua următoare.

Descarca cerere tip

Structura anului universitar poate fi vizualizată aici.

Înscrierea studentului în an se poate realiza în primele 30 de zile ale anului universitar. Studentul completează fișa de înscriere și depune la secretariat carnetul și legitimația de student, pentru a obține vizele pentru anul universitar în curs.

Pentru studenții pe locurile cu taxă, taxa se achită fie integral, în primele 30 de zile ale semestrului I, fie jumătate în primele 30 de zile ale fiecărui semestru.

Studenții anului I vor mai avea de completat și contractul de studii. Ei vor primi legitmațiile și carnetul de student în cel mai scurt timp după începerea anului universitar.

Studentul poate fi reînmatriculat, la cerere, o singură dată pe întreaga perioadă a școlarității, numai pe locuri cu taxă și numai dacă programul de studii de la care a fost examtriculat școlarizează în anul universitar în care solicită reînmatricularea.

Studentul depune cererea tip la secretara de an, în perioada 1-15 septembrie a fiecărui an.

La cererea motivată a studentului, decanul facultății poate aproba întreruperea studiilor, o singură dată pe parcursul lor, în următoarele situații:

• Din motive personale;
• Cazuri medicale, atestate prin certificate medicale;
• Concediu de maternitate și îngrijire a copilului;
• Participarea sportivilor de performanță la programe speciale de pregătire și la completiții naționale și internaționale.

Studentul trebuie să depună la secretariat: cererea tip , documentele justificative, carnetul și legitimația.

Studentul care se află în imposibilitatea continuării studiilor, poate solicita retragerea de la studii. Acesta va depune la secretara de an o cerere adresată părintelui decan însoțită de cererea tip și fișa de lichidare completate. De asemenea va preda carnetul, precum și legitimația de student.

Studenții/masteranzii din anii terminali au obligația, pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, să depună cererea de alegere a titlului pentru lucrarea de licență/disertație, în perioada 18.11.2022 – 15.12.2022, conform următoarelor îndrumări:

1. Alegerea unei teme de cercetare care să se concretizeze în elaborarea unei lucrări științifice, sub forma tezei de licență / disertației de master, sub coordonarea științifică a unui cadru didactic, potrivit următoarelor criterii:
a) subiectul trebuie să nu mai fi fost abordat în vreo cercetare anterioară, realizată și prezentată în ultimii 5 ani cu titlu asemănător;
b) lucrarea trebuie să fie absolut originală, fiind interzisă orice formă de plagiat;
c) îndrumătorul ales trebuie să fie un lector, conferențiar sau profesor titular, cu care candidatul să fi studiat cel puțin un semestru o disciplină din planul de învățământ;
d) fiecare îndrumător nu poate coordona mai mult de 20 de teze (licențe și disertații, în total);
e) pentru informații referitoare la cerințele academice privitoare la realizarea lucrărilor, candidații se vor adresa îndrumătorilor, care au obligația de a oferi indicațiile solicitate.
2. După alegerea temei și îndrumătorului, toți candidații au obligația de a depune o cerere (formular tipizat), conform următoarelor prevederi:
a) cererea se completează folosind stilou sau pix, cu majuscule, fără ștersături sau tăieturi. Se obține, inițial, semnătura (viza) îndrumătorului;
b) cererea se prezintă mai întâi la Registratura Facultății (dna. Marina Pădurariu), pentru a obține număr de înregistrare.
3. Ulterior, cererile vor fi analizate și avizate în Consiliile Departamentelor, iar apoi aprobate de către Părintele Decan.
4. Până în data de 17.01.2023, se va publica lista cererilor aprobate și neaprobate. În cazul neaprobării, candidatul va relua procedura, printr-o nouă aplicație, într-o formă ce se va comunica la data respectivă.

Descarcă cererea tip de înscriere la examenul de licență.

Descarcă cererea tip de înscriere la examenul de disertație.

Procedura privind restituirea taxelor de școlarizare stabilește modul în care se poate asigura restituirea taxelor de școlarizare, inclusiv cele de admitere, achitate de către studenții care din motive obiective nu pot participa la programele de studii / cursuri / concursuri de admitere etc.

Cererea de restituire a taxei trebuie să fie însoțită de chitanța care dovedește plata taxei  (original), respectiv copie C.I.

Pentru a vizualiza Procedura de restituire a taxelor, click aici.

Studenții/masteranzii din anii terminali au obligația, pentru a se putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, să depună cererea de alegere a titlului pentru lucrarea de licență/disertație, conform următoarelor îndrumări:

Alegerea unei teme de cercetare care să se concretizeze în elaborarea unei lucrări științifice, sub forma tezei de licență / disertației de master, sub coordonarea științifică a unui cadru didactic, potrivit următoarelor criterii:

a) subiectul trebuie să nu mai fi fost abordat în vreo cercetare anterioară, realizată și prezentată în ultimii 5 ani cu titlu asemănător;

b) lucrarea trebuie să fie absolut originală, fiind interzisă orice formă de plagiat;

c) îndrumătorul ales trebuie să fie un lector, conferențiar sau profesor titular, cu care candidatul să fi studiat cel puțin un semestru o disciplină din planul de învățământ;

d) fiecare îndrumător nu poate coordona mai mult de 20 de teze (licențe și disertații, în total);

e) pentru informații referitoare la cerințele academice privitoare la realizarea lucrărilor, candidații se vor adresa îndrumătorilor, care au obligația de a oferi indicațiile solicitate.

După alegerea temei și îndrumătorului, toți candidații au obligația de a depune o cerere (formular tipizat), până la data de 18 noiembrie 2021 conform următoarelor prevederi:

a) cererea se completează folosind stilou sau pix, cu majuscule, fără ștersături sau tăieturi. Se obține, inițial, semnătura (viza) îndrumătorului;

b) cererea se prezintă mai întâi la Registratura Facultății (dna. Marina Pădurariu), pentru a obține număr de înregistrare, iar apoi se depune la dl. George Șerban, secretarul Decanatului.

Ulterior, cererile vor fi analizate și avizate în Consiliile Departamentelor, iar apoi aprobate de către Părintele Decan.

Până în data de 17.01.2022, se va publica lista cererilor aprobate și neaprobate. În cazul neaprobării, candidatul va relua procedura, printr-o nouă aplicație, într-o formă ce se va comunica la data respectivă.

Descarcă cererea de înscriere la examenul de licență.

Descarcă cererea de înscriere la examenul de disertație.

Pentru a vizualiza cuantumul diferitelor taxe, click aici.

Formulare generale

Adeverința de absolvent necesară pentru Casa Națională de Pensii Publice se eliberează, conform legii, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării. Cererea tip se depune la Registratura Facultății, însoțită de următoarele documente: copia diplomei, copia C.I. Descarcă cererea tip de aici.

Cererea tip însoțită de documentele solicitate pot fi transmise și prin e-mail, la adresa contact@ftoub.unibuc.ro

Eliberarea duplicatelor se solicită Universității din București. Adresă: Șoseaua Panduri 90, București 050663.

Pentru eliberarea acestor documente, absolvenții vor depune la Registratura Facultății următoarele documente:

– Cerere tip. (Descarcă cererea);

– Copie C.I.

– Dovada privind plata taxei de arhivă;

Plata taxei de arhivă se poate face la Casieria Universității din București sau în contul Universității din București.

Actele se pot depune la Registratura Facultății de luni până joi între orele 12.00-15.00.

Pentru eliberarea diplomelor / foilor maticole pentru absolvenții seriilor mai vechi de 1991, aceștia au obligația de a depune la Registratura Facultății fizic sau online (la adresa de e-mail contact@ftoub.unibuc.ro) următoarele documente:

– Cerere tip (Descarcă cererea);

– Copie C.I.

Actele de studii solicitate se eliberează în 30 de zile de la data solicității.

Eliberarea Caracterizării în vederea hirotoniei se face de către spiritualul Facultății, Pr. Asist. Dr. Georgian Păunoiu. Ulterior, se vor obține, de către absolvent, semnăturile solicitate (Preot spiritual, Tutore, Îndrumător de an). Ultima semnătură va fi cea a părintelui decan. Pentru obținerea ei, caracterizările pentru hirotonie se depun la Registratura facultății în zilele de luni și marți, între orele 09.00-12.00 și se eliberează joia, între orele 09.00-12.00.

Pentru eliberarea Caracterizării, părintele spiritual Georgian Păunoiu poate fi găsit în zilele de luni, respectiv miercuri între orele 09.00-11.00, la Biserica „Sfânta Ecaterina”- Paraclisul universitar.